KEPUSTAKAAN ILMU TRADISIONAL: SUMBANGAN NASKHAH-NASKHAH ILMU BEDIL MELAYU

Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah

Abstract


Di Malaysia, genre kepustakaan ilmu tradisional Melayu secara relatifnya
boleh dikatakan baharu, selepas ia diperkenalkan oleh Harun Mat Piah
pada dekad terakhir kurun ke-20. Genre yang diguna pakai dalam menelaah
bidang kesusasteraan tradisional ini mempertegaskan tentang konsep ilmu
orang Melayu yang terkandung di dalam naskhah-naskhah mereka, sebagai
suatu korpus karya yang bersifat ilmu pengetahuan dan juga pedoman
(treatise) yang mengandungi kepercayaan dalam konteks pengamalan
ilmu-ilmu tersebut. Salah satu cabang karya kepustakaan ilmu tradisional
yang dirujuk adalah ilmu yang berkait dengan penggunaan senjata api
atau dinamakan sebagai ilmu bedil. Kalau hendak dibandingkan dengan
naskhah-naskhah ilmu yang lain, setakat ini naskhah ilmu bedil masih
terlalu kecil liputannya. Justeru, kertas kerja ini akan memperkatakan
beberapa hal berkenaan naskhah ilmu bedil Melayu dan potensinya
dalam memperkayakan konsep dan konteks kepustakaan ilmu tradisional.

Keywords


Ilmu bedil, epistemologi, kepustakaan ilmu tradisional, naskhah Melayu.

Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman Abdullah. 2010. Wacana Falsafah Sains: Sejarah dan Pemikiran. Pulau Pinang: ISDEV-Universiti Sains Malaysia.

Abdul Samad Ahmad. 1984. Peluru Petunang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gimlette, J.D. 1971. Malay Poisons and Charm Cures. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Haron Daud. 2009. Kitab Ilmu Nujum Melayu. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Harun Mat Piah. 2005a. Pengenalan. Dlm. Rogayah Abdul Hamid & Mariam Salim (ed.), Kepustakaan Ilmu Tradisional, vii-xv. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah. 2005b. Rejang sebagai sebahagian epistemologi Melayu. Dlm. Rogayah Abdul Hamid & Mariam Salim (ed.), Kepustakaan Ilmu Tradisional, 50-74. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah. 2014. Ilmu perkasihan (seksologi) Melayu tradisional: Satu pembicaraan awal. Kertas kerja dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu pada 6-7 Mei 2014 di Hotel Seri Paci c, Kuala Lumpur.

Harun Mat Piah, et al. 2006. Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa. 2001. Falsafah, Logik, Teori, Nilai dan Etika Melayu: Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.

Kamus Dewan. 2002. Edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liaw Yock Fang. 1975. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik. Singapura: Pustaka Nasional.

Mohd Hazim Shah Abdul Murad (ed.). 2009. Sains, Agama dan Budaya di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Taib Osman. 2005. Kitab tib ubat-ubat Melayu. Dlm. Rogayah Abdul Hamid & Mariam Salim (ed.), Kepustakaan Ilmu Tradisional, 1-25. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nisbett, R.E., & Norenzayan, A. 2002. Culture and cognition. Dlm. D.L. Medin & H. Pashler (ed.), Stevens' Handbook of Experimental Psychology, edisi 3, jilid 2: Memory and Cognitive Processes, 561-597. New York: John Wiley and Sons.

Nisbett, R.E., et al. 2001. Culture and systems of thought. Psychological Review, 108(2): 291-310.

Rogayah Abdul Hamid & Mariam Salim, (ed). 2005. Kepustakaan Ilmu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaharir Mohamad Zain. 2005. Sains dan teknologi Melayu sebelum dikuasai penjajah dari Eropah. Dlm. Rogayah A. Hamid & Mariam Salim (ed.), Kepustakaan Ilmu Tradisional, 159-213. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Zainon Ismail. 1991. Konsep Pakaian Cara Melayu: Satu Kajian Analisis Budaya Benda. Tesis Ph.D Jabatan Pengajian Melayu yang tidak diterbitkan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Skeat, W.W. 1984. Malay Magic. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Umar Junus. 2004. Naskhah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jurnal Filologi Melayu 12: 63-76.

Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah. 2013. Pengetahuan dan Teknologi Melayu Berhubung Penggunaan Senjata Api: Analisis Naskhah Ilmu Bedil. Disertasi sarjana Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Wilkinson, R.J. 1901. A Malay-English Dictionary, jilid 1 dan 2. Singapore: Kelly and Walsh Limited.

Winstedt, R.O. 1969. A History of Classical Liturature. New York: Oxford University Press.

Zahir Ahmad. 2010. Kecelaruan konsep dan bentuk (genre) dalam kesusasteraan Melayu: Satu perbincangan awal. Dlm. Puteri Roslina Hj. Abd. Wahid, et al. (ed.), Cabaran Semasa Pengajian Melayu, 122-127. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

Flag Counter